Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 

Medicas B.V.

Postbus 6537

4802 HM Breda

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand
 2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten
 3. Bij behandelingen dienen afspraken - indien noodzakelijk - minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te
 4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behan- deling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
 5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.
 6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 0,9% per maand of een gedeelte daarvan.
 7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de Wet Incassokosten

(excl. BTW):

 Minimumtarief € 40,-

- 15% over eerste            € 2.500,-

 • 10% over volgende € 500,-
 • 5% over volgende € 000,-
 • 1% over de volgende € 000,-
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

 

Tandartspraktijk de Weihoek
Madeliefberg 16
4708 NP Roosendaal
Tel. 0165-536337

Openingstijden:

Maandag tot en met donderdag
van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur